nušalti

nušalti
nušálti, nušą̃la (nùšala, -sta , nušal̃na, nušą̃lsta), nušãlo (nùšalė) K, Š, Rtr, NdŽ, ; SD1189, Sut, L 1. intr. būti perimtam šalčio, peršalti, sušalti: Kol nuvažiuosi dvidešimti kilometrų, i nušálsi Sd. Žinai, vaikas a nūšal̃na, a kas, i serga Stl. Dėl to speigo juk jau nenušálsma apsirėdžiusios Trk. Kai pagelas, galima nušált PnmA. Naktim nušąlsti Msn. Visa ką dirbdavai, labai nušáldavai, nušildavai, nusibūdavai Mšk. Nušáldavo dažnai, vis mat girtas nuolat drybsodavo, dabar serga [kojomis] Slm. Nùšalė, sustingo i mirė Grdž. Ka nušalnì, reik liepos žiedus gerti K. Nušãlus gera šiltos bulbelės BM440(Kp). Parvažiav[o] visas nušãlęs, nusnigtas Tvr. Rankos į ledelį nušalusios LKGII620(Šts). Kartais ir ištisas naktis dirba ir nušą̃la DP379. Nušalęs ... ugniesp priėjęs sušils DP250. | prk.: Kap atsistoji prieš kunigelį, tai ir nušalì [iš baimės] visas Tvr.negyvai sušalti: Nūšalo judošius įtraukęs (įgėręs) Sg. Iškrito iš vežimo žiemos laike, nùšalė Krž. ^ Terp Jono i Mikolo veršis nušãlo (juokiamasi, kai kam vasarą šalta) Dov. 2. tr. N, K nusišaldyti, atsišaldyti: Aš kojas nušąlù, tai pirmas kosulys Erž. Aš nušalaũ kojas – nesveikas Ker. I kiek nušáldavai kojas, braškėdavo kojos – i sveiki buvom, drūti PnmŽ. Teip nùšaliau rankas, bėgu šildyties Skdv. Pradėjo dančiai visi gelt, nė kur dėtis, mat nušalaũ kojas Skrb. Eik į gryčią, ko stovi plika, a nenušálsi pauodegio?! Kair. Sako, kad kai ji nugarą nušalañt, tai jai čia va kuprą skaudą Lkč. Šalta rasa, o aš basa, nušálsiu kojas (d.) Klvr. O aš nušalaũ kojas rankeles, užkrito rasa už vainikėlio JD518. Atdaryki dureles, ba nušalaũ kojeles DrskD137.[i]nušaldyti: Nušãlo šalna kojas rankeles, užkrito rasa už vainikelio JV937. ^ Balandžio delčio[je] treigio jaučio ragus nū̃šala (ir pavasarį būna didelių šalčių) Lkv. 3. intr. nuo šalčio apmirti, pasidaryti šalčio pažeistam: Ausiotes pakavok, o tai nušal̃s Mlk. Tokiuos šalčiuos gali nušált i nosė, i rankos, i kojos Mžš. Jam rankos nušãlusios KI9. Nušalę rankos LKGII319(Sv). Tas pirštas greit nušal̃na Erž. Žąsies taukais gerai tept nušalusias vietas LTR(Aln). Kad ... nenušaltų̃ starko snapas ir kojos, bebraidant pali balas LKT304(An).tr. nusišaldyti pažeidžiant paviršių: I nušaláu visas kojas Žeml. Išejo į lauką, ausis tujau nušãlo Ms. Ir aš kartą buvau nušãlęs kojas Krs. Vargšas gaidelis skiauturę nušãlo Trk. Ar tu nušalái ausis, ka nieko negirdi? Klp. 4. intr. nuo šalčio sunykti, žūti: Šalnos užejo, nū̃šalė sodnai Akm. Antpuolė speigas didžiausis, visi medžiai nušãlo Lnk. Nušalo šįryt visi lapai nuo šalnos J. Virkščiai nušãlę KI391. Slyvai nùšalė, nubiro Skdv. Visi gražiejai žiedžiukai nušãlo GrvT59. Agurkai labai greit bijo [šalčio] – nušą̃la Ob. Nùšalė kryklės, lapai nusiraitė, nubyrėjo Stl.tr. šalčiui sunaikinti: Šiąnakt rugius nušãlo J.Jab(Als). Nušalti rugiai Šts. Šalna šalo, žiedužius nušãlo LB30. Nušãlo šalnelė geltonus žiedelius, nupurtė vėjelis žaliuosius lapelius JD25. Aš pasėjau rūtelę po seklyčios langeliu, bijojau, kad nenudžiūtų, šalnelė nenušaltų LTR(VšR). 5. intr. prk. pasidaryti abejingam, nutolti nuo ko: Žmonės nušãlo nuo senelių Rmš. Nušãlo nu tikėjimo Kv. Jo pati buvo nenušalusi, dėl to išlaikė visokių senos gadynės rūbų Lkž. 6. intr. prk. nusigyventi: Ans nėra nušãlęs (turi pinigų) Dr.
nušãlusiai adv.: Teip nušãlusiai (menkai) begyvenąs Šts.
◊ kójas nušálti būti silpnam, nusibaigti: Be duonos valgysi – i kójas nušálsi Yl.
\ šalti; apšalti; atšalti; paatšalti; įšalti; iššalti; paiššalti; nušalti; pašalti; peršalti; prašalti; prišalti; sušalti; užšalti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • nušalti — nušálti vksm. Àš dažnai̇̃ nušąlù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nusalti — 1 nusalti 1. žr. 1 susalti 1: Pakaštavojau – net šaukštas saldus: nusãlo salymas Klt. 2. intr. nusilpti: Iš pradžių kalbėjo gerai, o ant galo taip nusãlo, kad vos galėjai suprasti, ką sako Bt. ◊ širdìs nusãlo silpna pasidarė: Man širdìs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušalimas — 1 nušalìmas sm. (2) Š, Rtr, DŽ, KŽ; N, LL316 → nušalti: 1. Nušalìmas, šalčio padarytas organizmo audinių sužalojimas LTEVIII267. Vaikas nušalimù serga Prng. Nušalìmas dažnai būna įvairių ligų priežastis NdŽ. To nušalìmo reikia dabotise… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paatšalti — (dial.) tr. atsišaldyti, nušalti: Tan Juodupy daug žmonių žuvo, daug kojas paatšãlo Grv. šalti; apšalti; atšalti; paatšalti; įšalti; iššalti; paiššalti; nušalti; pašalti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašalti — pašalti, pašą̃la (pàšala, pašal̃na; sta), pašãlo (pàšalė LD424(Zt)) K, Š, Rtr, NdŽ, DŽ, KŽ; R, MŽ, N, L 1. intr. impers. kurį laiką šalti: Dieną kitą pašal̃s, ir vėl atlydys DŽ1. Pastojo pilnatis, dabar pašal̃s kokias dvi nedėlias Žl. 2. intr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvešėti — vksm. Jéigu nauji̇̀ lãpai iki žiemõs nespė̃s pakañkamai suvešėti, brãškės gãli nušálti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apavalas — ãpavalas sm. (34b) Brs, Kp; J apavas, avalynė: Menkas ano ãpavalas – gal kojas nušalti Kv. Ãpavalo daug, o apsiaut nėr kuo Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsalti — 1 apsalti intr. 1. B, N, K, Š, Auk, Pg pasidaryti saldžiam, saldesniam: Gerai apsãlo toj broga Azr. Apsmukinau ruginių miltų, paturėjau apdengtus pusdienį, kad apsaltų Tvr. Ir šulinėse vanduo apsalnąs LTR(Vdk). Saldus buvo [cukrus]: gabaliuką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšalti — apšalti, apšą̃la (àpšala, apšal̃na, sta; Sut), apšãlo (àpšalė) K, Š, NdŽ, KŽ; SD199, R56,163, MŽ75, 215, Sut, N, L, Rtr 1. intr. Btrm apsitraukti ledu, apledyti, apšarmoti: Lenciūgas apšãlęs drūkčiausiu ledu Gd. Apšal̃na viskas, i skalbi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkepti — 1 atkèpti, àtkepa, àtkepė 1. tr. tą patį antrą kartą kepti: Išėmiau žalią duoną – reikia atkèpt Nč. Kad paseno ir sukietėjo, tai gali atkèpti, ir vėl bus kaip švieži duona Brs. Atkeptà duona nebebus tokia Ds. Duoną atkepk Mrj. 2. tr. Š… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”